bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.01.2017, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: OCH.DANYCH

Aktualności

02.01.2017


Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/385/16
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2016 r.

Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

§ 1.1. Na podstawie art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) tworzy się w budżecie województwa łódzkiego fundusz pomocy zdrowotnej z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.
2. Dysponentem funduszu pomocy zdrowotnej jest organ prowadzący szkołę.

§ 2. Organ prowadzący szkołę zapewni corocznie w budżecie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości nie mniej niż 0,3% planowanych rocznych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły w tym zespoły szkół, centra kształcenia ustawicznego, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i bursy, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego;
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, nauczyciela przebywającego na emeryturze, rencie lub nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym w szkołach, o których mowa w pkt. 1;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 1;
4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Łódzkiego;
5) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego;
6) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Zdrowotną powołaną uchwałą przez Zarząd Województwa Łódzkiego;
7) organizacjach związkowych – należy przez to rozumieć przedstawicieli dwóch organizacji związkowych działających w województwie łódzkim: Związek Nauczycielstwa Polskiego i Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej.

§ 4.1. Pomoc zdrowotna ma charakter bezzwrotnego świadczenia.
2. Pomoc zdrowotna jest świadczeniem pieniężnym udzielanym w formie zapomogi zdrowotnej.
3. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z ciężką lub przewlekłą chorobą z uwzględnieniem:
1) leczenia specjalistycznego;
2) rehabilitacji; 3) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze względu na posiadane schorzenia lub niepełnosprawności.

§ 5. Z funduszu pomocy zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni w szkołach dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, także po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

§ 6.1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela;
2) wysokości poniesionych i udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia;
3) średniego miesięcznego dochodu netto uzyskanego w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przypadającego na jednego członka rodziny nauczyciela pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wskazanego we wniosku.
2. Pierwszeństwo do przyznania pomocy zdrowotnej w 100% wysokości uzyskują nauczyciele o najniższym dochodzie przypadającym na jednego członka rodziny, określonym zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).
3. Komisja może zaproponować częściowe pokrycie świadczenia po uwzględnieniu kryteriów z § 6 ust. 1 oraz ilości wniosków, które Komisja uzyskała do zaopiniowania.

§ 7. 1. W ramach leczenia nauczyciel może skorzystać z następujących świadczeń w zakresie pomocy zdrowotnej, po uwzględnieniu wysokości średniego miesięcznego dochodu netto uzyskanego w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym:
1) refundacja kosztów zakupu leków;
2) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
3) refundacja kosztów leczenia specjalistycznego;


średni miesięczny dochód netto przypadający na
1 członka rodziny procentowa wysokość refundacji
refundacja kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia specjalistycznego
do 1200 zł 100
1200,01 – 1700 zł 80
1700,01 – 2200 zł 50
powyżej 2200,00 zł 30


2. Wysokość świadczenia wynikającego z zapisów § 7 ust. 1 pkt 1-3 dla osoby samotnie gospodarującej powiększa się o 20%.

§ 8.1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji wniosku, którego wzór określa Załącznik Nr 1 do regulaminu.
2. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły potwierdza na wniosku własnoręcznym podpisem i pieczątką szkoły status i wymiar zatrudnienia nauczyciela.
3. Potwierdzenie przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczyciel uzyskuje od dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w której naliczany jest jego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. W przypadku, gdy nauczycielem ubiegającym się o przyznanie pomocy zdrowotnej jest dyrektor szkoły, potwierdzenia o którym mowa w § 8 ust.2 lub § 8 ust.3 dokonuje Departament Kultury i Edukacji.
5. Do wniosku nauczyciel dołącza:
1) zaświadczenie od lekarza o chorobie nauczyciela wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub w dniu składania wniosku;
2) kserokopię dowodów potwierdzających poniesione koszty leczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3 – faktury, rachunki wystawione imiennie na nauczyciela (oryginały do wglądu);
3) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny nauczyciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, stanowiące Załącznik nr 2 do regulaminu.
6. Poza dokumentami wymienionymi w § 8 ust.5 pkt. 1-3 nauczyciel może również dołączyć inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
7. Ubiegając się o pomoc zdrowotną nauczyciel może wykazać koszty leczenia i inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej z okresu maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub z dnia składania wniosku, przy czym dokumenty te nie mogą być powtórnie uwzględnione w kolejnych składanych wnioskach przez nauczyciela.
8. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może dołączyć do wniosku inny dokument wystawiony w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub w dniu składania wniosku, opisujący lub stwierdzający chorobę nauczyciela, potwierdzony przez lekarza o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt.1.
9. W uzasadnionych przypadkach dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 5 pkt. 2 lub § 8 ust. 6 mogą być wystawione lub mogą dotyczyć leczenia z okresu przekraczającego okres 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub dnia składania wniosku, przy czym dokumenty te nie mogą być powtórnie uwzględnione w kolejnych składanych wnioskach przez nauczyciela
10. Dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 5 pkt 2 lub § 8 ust. 6 i § 8 ust. 7 złożone przez nauczyciela więcej jak 1 raz nie będą uwzględnione.
11. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, nauczyciel ma prawo do jednorazowej korekty/uzupełnienia, dokonanego na wezwanie Departamentu Kultury i Edukacji przesłanego na adres zamieszkania nauczyciela w formie pisma lub wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
12. O przyjęciu korekty/uzupełnienia wniosku, o których mowa w § 8 ust. 11 decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Korekty/uzupełnienia złożone po terminie nie będą uwzględnione.
13. Nauczyciel w ramach korekty/uzupełnienia o których mowa w § 8 ust. 11 i ust. 12 nie może dostarczyć zaświadczenia bądź dowodów potwierdzających poniesione koszty leczenia, wystawionych w terminie późniejszym niż data złożenia wniosku.
14. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nie jest jednoznaczne z przyznaniem świadczenia.
§ 9. Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi tylko jeden raz w roku kalendarzowym.
§ 10.1. Wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej opiniuje Komisja .
2. Osobowy skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego.
3. W skład Komisji wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu reprezentującym poszczególne typy szkół, o których mowa w § 3 pkt. 1;
2) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pełniący rolę Przewodniczącego Komisji;
3) po jednym przedstawicielu Wydziału Edukacji oraz Wydziału Ekonomicznego Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
4) po jednym wytypowanym przedstawicielu oświatowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli działających na obszarze województwa łódzkiego.
4. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej z funduszu występuje członek Komisji, nie może on brać udziału w podejmowaniu decyzji i w głosowaniu dotyczącym jego wniosku.
5. Wnioski należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:
1) do ostatniego dnia roboczego miesiąca kwietnia;
2) do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.
6. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu zwoływanym przez jej Przewodniczącego dwa razy do roku.
7. Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach może zwołać dodatkowe posiedzenia.
8. Ostatnie posiedzenie Komisji w danym roku kalendarzowym odbędzie się nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca listopada, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 10 ust.7.
9. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
10. Obsługę administracyjno-organizacyjną posiedzeń Komisji zapewnia Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
12. Członkowie Komisji składają oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do regulaminu o zachowaniu tajemnicy dotyczącej dokumentów i spraw osobowych poruszanych na posiedzeniach Komisji.
13. Komisja sporządza wykaz osób, które typuje do przyznania pomocy zdrowotnej, z podaniem proponowanej jej wysokości.
14. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej pracach.
15. Podpisany przez Przewodniczącego Komisji wykaz, o którym mowa w ust. 13 Departament Kultury i Edukacji przedkłada Zarządowi Województwa Łódzkiego.
16. W sprawach nie rozstrzygniętych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja.
§ 11. 1. Świadczenie z tytułu pomocy zdrowotnej przyznaje Zarząd Województwa Łódzkiego w oparciu o wykaz Komisji, o którym mowa w § 10 ust.13.
2. Od decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.
3. Wypłata świadczenia przyznanego nauczycielowi w ramach pomocy zdrowotnej dokonywana jest przez szkołę, po przekazaniu przez organ prowadzący środków finansowych.
4. Przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie o przyznaniu pomocy zdrowotnej oraz odmowie przyznania pomocy zdrowotnej nauczyciela oraz dyrektora szkoły, który potwierdził zatrudnienie lub datę przejścia nauczyciela na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.Opublikował: Ewa Klewin
Publikacja dnia: 02.01.2017

Dokument oglądany razy: 702
« inne aktualności